آگهی نامه ستاره آبی

همگام با بزرگترین کانون های تبلیغاتی ایران و جهان از فروردین ماه سال92 و با آغاز سال جدید و شروع توزیع آگهی نامه در سطح شهر، امکان مشاهده مسیرها و نقشه های پخش به خدمات کانون آگهی و تبلیغات ستاره آبی اضافه شد.

  نظرات