گزارش توزیع

آخرین نسخه آگهی نامه و نیازمندی های ستاره آبی منتشر شد.

نیازمندی های استانی و پزشکی مناسب با شغل و حرفه شما.

گزارش پخش آگهی نامه استانی شماره203 : بابل، آمل، بابلسر، محمودآباد و امیرکلا

توجه:تمام مسیر توزیع آگهی نامه بصورت رفت و برگشت می باشد.

شنبه: 1401/03/21

بابل: کمربندی غربی (از توحید شش تا ایستگاه آمل)

بابل: خیابان طالقانی

یکشنبه: 1401/03/22

بابل: خیابان مدرس

محمودآباد: بلوار آزادی

محمودآباد: خیابان معلم

محمودآباد: بلوار امام خمینی

دوشنبه: 1401/03/23

بابل: خیابان بازار (از میدان کارگر تا چهارسوق)

سه شنبه: 1401/03/24

بابلسر: خیابان باهنر
بابلسر: خیابان رجایی
بابلسر: (میدان شهربانی . میدان شهدا و میدان مطهری)

بابلسر: خیابان شریفی
بابلسر: خیابان امام
آمل: خیابان هراز(آفتاب)
آمل: خیابان طالب آملی(دریا)

چهارشنبه: 1401/03/25

بابل: خیابان نواب صفوی و بلوار ولیعصر( از شهدا الی پل کشوری)

شنبه: 1401/03/28

بابل: کمربندی غربی (توحید شش الی میدان بسیج)
بابل و امیرکلا: میدان بسیج و خیابان بهشتی
بابل: موزیرج(خیابان آیت الله خامنه ای)

امیرکلا:  کمربندی امیرکلا

یکشنبه: 1401/03/29

بابل: بلوار ولیعصر( میدان شهیدبزاز تا کشوری)

بابلسر: پاسداران
بابلسر: خیابان شریعتی
بابلسر: خیابان دریا کنار و خزرشهر

دوشنبه: 1401/03/30

بابل: خیابان شریعتی

بابل: امیرکبیر
بابل: خیابان اسدآبادی(بابل کلینیک)
پایان توزیع آگهی نامه